Emissionsmätningar - Metlab

Tjänst

Emissionsmätningar

Utförs oftast i syfte att kontrollera att gällande emissionskrav innehålls, men även för t.ex. processoptimering och prestandaprov vid en ny eller ombyggd anläggning.

Emissionsmätningar och villkorskontroller

Emissionsmätningar utförs oftast för kontroll av att gällande emissionskrav innehålls men emissionsmätningar eller mätning av förekommande parametrar kan också vara föranledda av andra skäl. 

Metlab utför mätningar av utsläpp med standardreferensmetoder av bl.a. stoft, kväveoxider (NOx), svaveloxid (SO2), svaveltrioxid (SO3), svavelväte (H2S), saltsyra (HCl), koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO), lustgas (N2O), totalkolväte (TOC), dioxin (PCDD/PCDF), Vätebromid (HBr), Vätecyanid (HCN), Väteflourid (HF), PAH, PCB, metaller, kvicksilver, halogen, andel fossilt kol, klorerade bensener och fenoler samt aerosoler. 

Se listan över ackrediterade mätparametrar här. Saknas det du letar efter? Ta kontakt så tar vi en dialog om hur vi kan hjälpa just dig.